آخرین خبرها

شهید محمدتقی احمدی

تولد: ٠١/٠٣/١٣٣٧، درگز
شهادت: ٢٠/٠٧/١٣۵٩، سنندج، حمله مسلحانه

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس