یکی از گران‌ترین هزینه‌های خدمات شهری متعلق به مشهد است؛ رفت‌و‌روب های نجومی !

قبل از سال٩۵ محاسبۀ رفت‌وروب شهری براساس سطح مسافتی که به پیمانکار داده می‌شد، انجام نمی‌گرفت.کل مسافتی که در این سال به رفت‌و‌روب داده شد، از وسعت شهری مشهد بیشتر بود! بعداز پیشنهادهایی، این رویه تغییر کرد و شهرداری از سال‌٩۵ هزینۀ رفت‌و‌روب را بر‌اساس سطح رفت‌و‌روب پرداخت می‌کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس