کرباسیان، وزیر اقتصاد: امنیت خاطر سهام‌دار در اولویت باشد

﷯وزیر اقتصاد، با تأکید بر باور جدی دولت به افزایش سهم بازار سرمایه در راستای تأمین مالی پروژه‌ها، از مدیران سازمان بورس خواست همۀ ظرفیت‌ها را برای تحقق این مهم به کار گیرند.
مسعود کرباسیان در جلسۀ شورای عالی بورس گفت: «امنیت خاطر سهام‌داران موضوعی است که باید از اولویت‌های اصلی کار سازمان بورس باشد زیرا رابطۀ مستقیمی با جذب سرمایه‌های مردمی در بازار سرمایه دارد.».
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سامان‌دهی و مدیریت نحوۀ عرضۀ اوراق بدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: «سازمان بورس باید برای کاهش نرخ سود اوراق بدهی برنامه‌ریزی جدی کند و شرایط را برای منطقی شدن این نرخ فراهم کند که قطعاً نتیجۀ آن روی حجم این بازار تأثیر مثبت و اطمینان‌بخش خواهد داشت.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس