ردیف شمعدانی ها

دلی که در دو جهان
جز تو
هیچ یارش نیست
گرش تو یار نباشی
جهان به کارش نیست
هوشنگ ابتهاج

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس