آخرین خبرها

ردیف شمعدانی ها

دلی که در دو جهان
جز تو
هیچ یارش نیست
گرش تو یار نباشی
جهان به کارش نیست
هوشنگ ابتهاج

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس