شهید محمود اصغرزاده

تولد: ١/١١/١٣۴٢، مشهد
شهادت: ۶/٧/١٣۶٢، نوسود

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس