شهید سروان محمدمهدی صبوری‌وجدانی

تولد: ١/٣/١٣۴١، مشهد
شهادت: ۵/۶/١٣۶٢، حاج‌عمران

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس