بریده کتاب

ماهی در دام افتاده بود. مرد، قلاب را کشید و به ماهی نگاه کرد. دنیای بیرون آب را به ماهی نشان داد و دوباره او را در آب انداخت. ماهی رفت تا برای بقیه، آنچه را دیده بود، تعریف کند. این کار هر روز مرد بود.
رقص با گربه‌ها/ مهرداد صدقی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس