آخرین خبرها

انجام ١٣٨هزار معاینه در پزشکی قانونی استان

دیبا- مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان‌رضوی از ١٣٨‌هزار معاینه در مراکز پزشکی قانونی سطح استان طی سال‌٩۵‌ خبر داد.
به گزارش شهرآرا، دکتر سید آریا حجازی گفت: طی سال‌٩۵‌ تعداد مراجعین معاینات عمومی به مراکز پزشکی قانونی استان، ١٣٨هزار و ١٠٩نفر بوده که در مقایسه با سال ٩۴‌ افزایش ٨/۴‌درصدی داشته است.
وی از وجود ٢۴‌مرکز معایناتی در سطح استان و چهار مرکز در سطح شهر مشهد خبر داد و گفت: در سال‌١٣٩۵‌ تعداد ٢١٨هزار و ٣٨معاینه در ساعات غیر‌اداری در واحد کشیک انجام شده و تعداد ۵هزار و ٣۵٨‌معاینه در ایام کشیک تعطیل انجام شده است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس