نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

در همین صفحه می خوانید؛ پر کاری

.


اصولا ما آدم‌ها عادت داریم یا از این طرف بام بیفتیم یا از آن‌طرف! بعضی‌ها تن به کار نمی‌دهند و بعضی‌ها هم که انگار با غل و زنجیر به محل کارشان الصاق شده‌ا‌ند. هرچند اعتیاد به کار دیگر یک دغدغه‌ جدید به‌حساب نمی‌آید، اما به نظر می‌رسد که ظهور و توسعه ابزارها و فناوری‌های جدید ارتباطی شکل دیگری به آن داده...