یک خطی های دوست داشتنی

هرگز قاطی چیزای از پیش تعیین شده نشو... چارلی چاپلین تو یه مسابقه تقلید از چارلی چاپلین در مونت کارلو شرکت کرد و سوم شد!
شماره شانس اسلوین/ پل مک‌گوگان

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس